Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติในการสอบและการชำระเงินเพื่อสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ออนไลน์
แนวปฏิบัติในการสอบและการชำระเงินเพื่อสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ...
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมแล้วสำหรับ การเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meeting และ TSUMOOC ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563
มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมแล้วสำหรับ การเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meeting และ TSUMOOC ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ...
รายละเอียด
เวลาเปิดให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ ช่วงเปิดภาคเรียน
เวลาเปิดให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ ช่วงเปิดภาคเรียน ...
รายละเอียด
ใหม่...ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณรูปแบบใหม่ บนโดเมนส์ @tsu.ac.th ...
รายละเอียด

สำนักคอมพิวเตอร์
เป็นองค์กรหลัก
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนํามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นองค์กร สารสนเทศที่ทันสมัย

ภาพข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ...

รายละเอียด
โครงการสร้างความร่วมมือ

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกับโรงเรียนควนขนุนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ "สร้ ...

รายละเอียด
โครงการสร้างความร่วมมือ

วันที่ 5-19 สิงหาคม 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จัดโค ...

รายละเอียด
ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา

ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ& ...

รายละเอียด