Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรแกรม CANVA FOR EDUCATION TSU สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
...
รายละเอียด
มาตรการรับมือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
...
รายละเอียด
เวลาเปิด-ปิด ให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์
...
รายละเอียด

สำนักคอมพิวเตอร์
เป็นองค์กรหลัก
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนํามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นองค์กร สารสนเทศที่ทันสมัย

ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมบุคลากรให้รู้ดิจิทัล (Digital Literacy)

วันที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรให้รู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ให้แก่บุคลากรสายสนับ ...

รายละเอียด
การสร้างสื่อวิดีโอบันทึกการเรียนการสอนด้วย Cisco Webex และการสร้างข้อสอบออนไลน์ ด้วย Google Fom

วันที่ 20 มกราคม 2564 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การสร้างสื่อวิดีโ ...

รายละเอียด
ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และรายวิชาการคอมพิวเตอร์พื ...

รายละเอียด
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยทักษิณ (วันที่ 1 ตุลาคม)

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ส่วนงานอื่นๆร่วมกันปลูกต้นไม้รอบอาคารวิทยบริการเพ ...

รายละเอียด