Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เวลาเปิด-ปิด ให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์
...
รายละเอียด
เวลาให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ ช่วงเวลาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
เวลาให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ ช่วงเวลาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ...
รายละเอียด
วีดีโอแนะนำการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์
วีดีโอแนะนำการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ TSU MOOC และ webex meeting ...
รายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ TSU MOOC และ Webex meeting จัดการเรียนการสอนออนไลน์
...
รายละเอียด

สำนักคอมพิวเตอร์
เป็นองค์กรหลัก
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนํามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นองค์กร สารสนเทศที่ทันสมัย

ภาพข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และรายวิชาการคอมพิวเตอร์พื ...

รายละเอียด
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยทักษิณ (วันที่ 1 ตุลาคม)

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ส่วนงานอื่นๆร่วมกันปลูกต้นไม้รอบอาคารวิทยบริการเพ ...

รายละเอียด
โครงการสร้างความร่วมมือ

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงร่วมกับโรงเรียนควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบั ...

รายละเอียด
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่ง ...

รายละเอียด