Loading...
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 10 ปี (2561-2570)
แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 57-61
ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์สำนักฯ ปี 62
แผนกลยุทธ์สำนักฯ61-64 ปรับปรุง ก.ย.62 (17 KPI)
ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์สำนัก ฯ ปี 61
แผนกลยุทธ์สำนักฯ61-64-ฉบับผ่านสภา 250661(23 KPI)
แผนกลยุทธ์สำนักฯ61-64 ปรับปรุง ส.ค.61 (20 KPI)
ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์สำนักฯ ปี 63