Loading...
โครงร่างองค์กร(Organization Profile)
คำรับรองการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2560
การประเมินตนเอง (Overall requirement level1) TSU-02-สำนักฯ
สรุปผลการวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงที่สำคัญ (OFI)-04-สำนักฯ
แผนพัฒนาองค์กร TSU-05 -CC พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและสามารถเชื่อมโยงกันได้
แผนพัฒนาองค์กร TSU-05 -CC การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และภาวะฉุกเฉิน
เอกสารสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (พัทลุง)
แผนพัฒนาองค์กร TSU-05 -CC พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานตอบสนองทุกพันธกิจ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน-ประจำปีการศึกษา-2560-สำนักคอมพิวเตอร์
คำรับรองการปฏิบัติงาน-สำนักคอมพิวเตอร์-ประจำปีการศึกษา-2560
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภานใน-ประจำปีการศึกษา-2561-สำนักคอมพิวเตอร์
คำรับรองการปฏิบัติงาน-สำนักคอมพิวเตอร์-ประจำปีการศึกษา-2561
คำรับรองการปฏิบัติงาน-สำนักคอมพิวเตอร์-ประจำปีการศึกษา-2562
สรุปผลการวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงที่สำคัญ (OFI)-04-มหาวิทยาลัย
แผนพัฒนาองค์กร-TSU-05-มหาวิทยาลัย-แปลงแผน
แผนพัฒนาองค์กร-TSU-05-มหาวิทยาลัย-บริหารแผน
แผนพัฒนาองค์กร-TSU-05-มหาวิทยาลัย-ระบบสารสนเทศ
แผนพัฒนาองค์กร-TSU-05-มหาวิทยาลัย-มั่นคงปลอดภัย
แผนการ Implement ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยทักษิณ-ปีการศึกษา 2562