Loading...

โครงการ การใช้งาน Microsoft Office Word 2013

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการ การใช้งาน Microsoft Office Word 2013

วันพฤหัสบดีที่ 21 มี.ค. พ.ศ. 2562

วันที่ 20 มีนาคม 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการ การใช้งาน Microsoft Office Word 2013ให้กับนิสิต จำนวน 20 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตสามารถใช้งาน Microsoft Office Word 2013 สำหรับการเรียนหรือด้านอื่นๆได้อย่างมืออาชีพ โดยมี นายญาณวุฒิ สุนทรกิจและนายอัตพล เทพสง เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร

ภาพกิจกรรม