Loading...

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ

มื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ

วันพุธที่ 3 เม.ย. พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมี อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำโปรแกรมประยุกต์ Google Form ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ ซึ่งมีบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 41 คน

ภาพกิจกรรม