Loading...

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดโครงการเยาวชนนักไอที ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดโครงการเยาวชนนักไอที ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 32 คน การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์และการ

วันพุธที่ 3 ก.ค. พ.ศ. 2562

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดโครงการเยาวชนนักไอที ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 32 คน การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์และการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในโอกาสนี้ อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กล่าวสรุปและปิดโครงการครั้งนี้

ภาพกิจกรรม