Loading...

โครงการสร้างความร่วมมือ

สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกับโรงเรียนควนขนุนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันอังคารที่ 3 ก.ย. พ.ศ. 2562

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกับโรงเรียนควนขนุนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ "สร้างอาชีพให้คนไอที ประกอบ ติดตั้ง แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4 ให้กับนักเรียนโรงเรียนควนขนุน จำนวน 40 คน มีวัตถุสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถ รู้จักส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งถอด ประกอบและลงระบบปฏิบัติการได้ด้วยตนเอง โอกาสนี้ อาจารย์อาจารี นาโค รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการอบรม โดยมีนายกฤษฎา คงหนู ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายไชยอุดร ษรเดช ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร

ภาพกิจกรรม