Loading...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

วันศุกร์ที่ 18 ต.ค. พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงให้การต้อนรับนิสิตที่เรียนรายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐานและวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 คน โดยมี ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม เป็นอาจารย์ผู้สอน โอกาสนี้ นายญาณวุฒิ สุนทรกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (หัวหน้ากลกลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายและนายอนุชา ชีช้าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (หัวหน้างานระบบเครือข่าย) ได้บรรยายหลักการทำงานและนำเยี่ยมชมอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่ใช้งานจริง

ภาพกิจกรรม