Loading...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ TSU MOOC และ WEBEX MEETING จัดการเรียนการสอนออนไลน์

วันจันทร์ที่ 15 มิ.ย. พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ TSU MOOC และ Webex meeting จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่อาจารย์ เพื่อเตรียมพร้อมหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดอบรมทั้งหมด  6 รอบ อาจารย์เข้าร่วมประมาณ 434 คน

ภาพกิจกรรม