Loading...

โครงการบันทึกลายนิ้วมือนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 (วิทยาเขตพัทลุง)

วันอังคารที่ 11 ส.ค. พ.ศ. 2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกับกลุ่มภารกิจงานทะเบียนวิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการบันทึกลายนิ้วมือนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการเข้าใช้งานระสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยมีนิสิตใหม่รวม 8 คณะจำนวน 829 คน

ภาพกิจกรรม