Loading...

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันอังคารที่ 11 ส.ค. พ.ศ. 2563

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีอาจารย์อาจารี นาโค รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยบุคลากรและพนักงานที่ปฏิบัติงานในอาคารเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยประจำอาคารให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรม