Loading...

โครงการสร้างความร่วมมือ

ระหว่างสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกับโรงเรียนควนขนุน

วันจันทร์ที่ 21 ก.ย. พ.ศ. 2563

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงร่วมกับโรงเรียนควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งาน Google Application"ให้กับนักเรียนโรงเรียนควนขนุนจำนวน 2 รุ่น (รุ่นละ 30 คน)ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2563 ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับบุคลากรและนักเรียน โดยมีนายญาณวุฒิ สุนทรกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร และนายกฤษฎา คงหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยนายอัตพล เทพสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ช่วยวิทยากร

ภาพกิจกรรม