Loading...

ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน

วันจันทร์ที่ 2 พ.ย. พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และรายวิชาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ได้พานิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 30 คน ที่เรียนรายวิชานี้เข้าศึกษาดูงานด้านเครือข่ายของสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีนายญาณวุฒิ สุนทรกิจ หัวหน้ากลุ่มภารกิจงานพัฒนาสารสนเทศและเครือข่ายและนายอนุชา ชีช้าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายและนำเยี่ยมชมห้องระบบเครื่อข่าย

ภาพกิจกรรม