Loading...

การสร้างสื่อวิดีโอบันทึกการเรียนการสอนด้วย Cisco Webex และการสร้างข้อสอบออนไลน์ ด้วย Google Fom

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

วันที่ 20 มกราคม 2564 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การสร้างสื่อวิดีโอบันทึกการเรียนการสอนด้วย Cisco Webex และการสร้างข้อสอบออนไลน์ ด้วย Google Fom " ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ้งมีผู้เข้าร่วม จำนวน 104 คน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19)  โดยมีอาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กล่าวเปิดโครงการและายญาณวุฒิ สุนทรกิจ หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย (วิทยาเขตพัทลุง) เป็นวิทยากร 

 

ภาพกิจกรรม