Loading...

โครงการอบรมบุคลากรให้รู้ดิจิทัล (Digital Literacy)

วันพุธที่ 24 มี.ค. พ.ศ. 2564

วันที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรให้รู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 170 คน โดยมีอาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

ภาพกิจกรรม