มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน l หลักสูตร l EXIT EXAM
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 มี.ค.57 ถึงวันที่ 31 พ.ค.57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาบุคลากร และแผนกลยุทธ์การเงิน สำนักคอมพิวเตอร์
 
     
   เมื่อวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2557  สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมสัมมนาโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ  แผนพัฒนาบุคลากร  และแผนกลยุทธ์การเงิน  ประจำปีงบประมาณ 2557  ให้แก่บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์  ทั้ง 2 วิทยาเขต  ณ ไร่เลย์  ปริ้นเซส  รีสอร์ทแอนด์สปา  จังหวัดกระบี่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการในแต่ละกิจกรรม  ให้ดำเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ