มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน l หลักสูตร l EXIT EXAM
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 พ.ค.57 ถึงวันที่ 6 มิ.ย.57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ อบรมการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 
     

     ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์  วิทยาเขตสงขลา  จัดโครงการฝึกอบรม การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ด้วยโปรแกรม CourseLab  เมื่อวันที่ 30 เมษายน ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 13 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ด้วยตนเอง  และเพื่อสร้างทักษะและความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรทางการศึกษา