มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน l หลักสูตร l EXIT EXAM
 


ระบบราชการและงานประกันคุณภาพ
รายงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง
การประกันคุณภาพ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
กระบวนงานลดขั้นตอน
การพัฒนาระบบราชการ
งานประกันคุณภาพ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ปี 2553-2556
แผนพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖ ฉบับแก้ไข
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
แผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์
-->  page 1