มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน l หลักสูตร l EXIT EXAM
 

Quick Links
        คู่มือการใช้ VPN  

สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการ VPN (Virtual Private Network) สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ

จุดประสงค์
    1. สำหรับเชื่อมต่อ VPN จากผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยเท่านั้น เช่น ใช้จากเครื่องที่บ้านผ่านระบบ ADSL ของบริษัทผู้ให้บริการ 
        TOT หรือ TT&T
    2. หากท่านเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆและใช้งานระบบเครือข่ายของหน่วยงานนั้น ท่านสามารถเชื่อมต่อระบบ VPN มายังมหาวิทยาลัย
        เสมือนหนึ่งใช้งานอยู่ภายในมหาวิทยาลัย
    3. การเชื่อมต่อ VPN เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มีความจำเป็นต้องใช้งานที่ถูกกำหนดสิทธิ์ให้ใช้ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การค้นหาข้อมูล
        ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Science Direct)

ข้อกำหนดเครื่องผู้ใช้งาน
   1. ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP หรือ Windows Vista
   2. การติดตั้งและใช้งานต้อง login เข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password เหมือนระบบ e-Mail
   3. มีโปรแกรม Internet Explorer
   4. ขณะใช้งาน VPN ต้องกำหนด Proxy เหมือนกับที่ใช้งานภายในมหาวิทยาลัย

Download โปรแกรม VPN Client
    -   สำหรับ Window XP คลิ๊ก

    -   สำหรับ Window Vista , 7 , 8.1 (32 bit) คลิ๊ก
    -   สำหรับ Window Vista , 7 ,8.1 (64 bit) คลิ๊ก

ขั้นตอนการติดตั้ง
   1. เมื่อ Download โปรแกรมจะปรากฏหน้าต่าง ดังรูปที่ 1 หลังจากนั้นคลิกเลือก Next

 
                                             รูปที่ 1

  2. รูปที่ 2 เลือก I accept คลิก Next

 
                                             รูปที่ 2

  3. ปรากฏตำแหน่งที่ติดตั้งโปรแกรม คลิก Next

 
                                             รูปที่ 3

  4. ต้องการ Install คลิก Next ดังรูปที่ 4

 
                                             รูปที่ 4

  5. จากนั้นรอจนกว่าจะติดตั้งเสร็จ ดังรูปที่ 5 คลิกเลือก Finish

 
                                             รูปที่ 5

  6. เมื่อคลิก Finish จะปรากฏหน้าจอให้ Restart ดังรูปที่ 6 ให้เลือก yes เพื่อ เตรียมการใช้งาน

 
                                             รูปที่ 6


ขั้นตอนการใช้งาน

  7. หลังจาก Restart เสร็จแล้วให้เปิด Desktop แล้วเข้าไปในเมนู VPN Client ดังรูปที่ 7

 
                                             รูปที่ 7

  8. เมื่อเปิดโปรแกรมจะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 8 ให้เลือก New


                                             รูปที่ 8

  9. จากรูปที่ 9 ให้ใส่รายละเอียด ดังนี้ (อักษรตัวใหญ่ ตัวเล็กมีนัยสำคัญ)
แล้วคลิก Save

Connection Entry
TSUvpn
Host
202.28.66.1
Name
TSUvpn
Password
tsu.ac.th
Confirm Password
tsu.ac.th
                                                                                           รูปที่ 9

  10. เมื่อคลิก Save จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูปที่ 10 ให้คลิกเลือก TSUvpn แล้วเลือก Connect

 
                                             รูปที่ 10

  11. จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูปที่ 11ให้ใส่ Username และ Password เหมือนระบบ e-Mail คลิก OK

 
                                             รูปที่ 11

12. หลังจากนั้นท่านสามารถเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเสมือนหนึ่งกำลังใช้งานอยู่ภายในมหาวิทยาลัยโดยสามารถตรวจสอบด้วย
      การเข้าสู่เมนู  Start > Programe > Cisco System VPN Client > VPN Client    สังเกตว่ามีสัญลักษณ์กุญแกสีเหลืองปรากฏอยู่   
      แสดงว่า ขณะนั้น ท่านกำลังเข้าสู่ VPN แล้ว และสามารถเลือก Disconnect เมื่อต้องการเลิกใช้งานระบบ VPN ดังรูปที่ 12


                                             รูปที่ 12