มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน l หลักสูตร l EXIT EXAM
 

 
ภาพข่าวกิจกรรม
โครงการ อบรมการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดหน่วยงาน
โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาบุคลากร และแผนกลยุทธ์การเงิน สำนักคอมพิวเตอร์
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "รู้เขารู้เรา กับประชาคมอาเซียน"
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
ประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนตุลาคม 2556
นักศึกษาวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ศึกษาดูงาน ณ สำนักคอมพิวเตอร์
แข่งขันออกแบบเว็บไซต์ พลังงานทดแทนทางเลือกเพื่อชุมชน"
มหกรรม KM Day
นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพละงู ศึกษาดูงาน ณ สำนักคอมพิวเตอร์
โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2556
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ปี 2556
นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสตูลเข้ามาศึกษาดูงาน ณ สำนักคอมพิวเตอร์
ภาพกิจกรรมสแกนลายนิ้วมือนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านไอที
นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพละงูเข้ามาศึกษาดูงาน ณ สำนักคอมพิวเตอร์
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla CMS สำหรับบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลที่สนใจทั่วไป
ค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ 2013 (การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น)


หน้าที่ :