มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน l หลักสูตร l EXIT EXAM
 


กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
        ภารกิจบริหารงาน

 
นางสาวจันทร์จิรา รัตนอุบล
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร: 4101
E-mail: junjira@tsu.ac.th

 
นางสาวสุภาพร นุ่นมัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการฯ
โทร: 4100
E-mail: supaporn@tsu.ac.th

 
นางสาวพรรณทิภา รัตนวงศา
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร: 4102
E-mail: rpantipa@tsu.ac.th

 
นางสาวบุญชญา จารุพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร: 4111
E-mail: praphaphan@tsu.ac.th