มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน l หลักสูตร l EXIT EXAM
 


กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
        กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย

 
นายสุชีพ เพชรวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร: 4202
E-mail: sucheap@tsu.ac.th

 
นายอารัล จันทร์เลื่อน
นักวิชาชีพ
โทร: 4201
E-mail: arrul@tsu.ac.th

 
นายปิยวัฒน์ ล่ำวัฒนพร
นักวิชาชีพ
โทร: 4203
E-mail: piyawat@tsu.ac.th

 
นายธนวัฒน์ ปัญญาวรรณศิริ
นักวิชาชีพ
โทร: 4305
E-mail: -

 
นางสาวอิสรีย์ โกมลเจริญศรี
นักวิชาชีพ
โทร: 4300

 
นางสาวนิภาพร ไฝขาว
นักวิชาชีพ
โทร: 4303
E-mail: -

 
นายราเชนทร์ ชูเสือหึง
นักวิชาชีพ
โทร: 4304
E-mail: crachain@tsu.ac.th

 
นายอภิลักษณ์ ละม้ายนิล
นักวิชาชีพ
โทร: 4545
E-mail: apilak@tsu.ac.th

 
นายกฤษฏ์ แซ่แต้
นักวิชาชีพ
โทร: 8004
E-mail: boonchu@tsu.ac.th

 
นายพลชัย บินหมูด
นักวิชาชีพ
โทร: 4308
E-mail: ponchai@tsu.ac.th

 
นางสาวกุลภัสสร์ แซ่แต้
นักวิชาชีพ
โทร: 4300
E-mail: -

 
นายภูริพล สุวลักษณ์
นักวิชาชีพ
โทร: 4302
E-mail: -

 
นางสาวภูริชญา คงศรีแก้ว
นักวิชาชีพ
โทร: 8112
E-mail: -

 
นายคิสตอน ปาทาน
นักวิชาชีพ
โทร: 4301
E-mail: -

 
นายพิพากษ์ ชูเสือหึง
นักวิชาชีพ
โทร: 4309
E-mail: pipak@tsu.ac.th

 
นายอัตพล เทพสง
นักวิชาชีพ
โทร: 4302
E-mail: -

 
นายออมทรัพย์ ศรีทวี
นักวิชาชีพ
โทร: 4304
E-mail: -