มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน l หลักสูตร l EXIT EXAM
 


กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
        กลุ่มภารกิจบริการพัฒนาสื่อการสอน

 
นางสาวอนงค์ แก้วคีรีวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร: 4112
E-mail: anong@tsu.ac.th

 
นายสุวรรณ โชติการ
นักวิชาการ
โทร: 4403
E-mail: csuwan@tsu.ac.th


 
นายอนุชา วิปุลากร
นักวิชาการ
โทร: 4405
E-mail: -

 
นายธีรศักดิ์ สุวรรณวงศ์
นักวิชาชีพ
โทร: 4400
E-mail: -

 
นายสุชัย เตียวลีสกุลวัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร: 4502
E-mail: suchai@tsu.ac.th

 
นายภาณุพงศ์ แก้วเกื้อ
นักวิชาชีพ
โทร: 4401
E-mail: panupong@tsu.ac.th


 
นางสาวกนกวรรณ จินดามณี
นักวิชาการ
โทร: 4402
E-mail: -

 
นายวุฒิพร เรืองเนียม
นักวิชาการ
โทร: 4402
E-mail: -