คำชี้แจง
 ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม

 เพศ
ชาย หญิง
  คณะที่สังกัด
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 คณะวิทยาศาสตร์
   คณะศึกษาศาสตร์
 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
   คณะศิลปกรรมศาสตร์
 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
   คณะนิติศาสตร์
 คณะเทคโนโลยีและพัฒนาชุมชน
   บัณฑิตวิทยาลัย
 อื่นๆ 
  ชั้นปี
   ชั้นปีที่ 1  ชั้นปีที่ 2  ชั้นปีที่ 3  ชั้นปีที่ 4  อื่นๆ
วิทยาเขต สงขลา พัทลุง
 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการใช้งาน TSU Learning
รายการ
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ผู้เรียนสามารถทบทวนความรู้โดยใช้บทเรียน อีเลิร์นนิ่ง ที่อยู่ในระบบ
TSU Learning ได้ตาม ระดับความสามารถของตนเอง
2. ระบบมีกิจกรรมหลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ผู้เรียนสามารถถาม/ตอบข้อสงสัยกับอาจารย์ผู้สอนได้อย่างสะดวก
4. ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาได้
5. ผู้เรียนมีความสะดวกในการส่งงาน/การบ้าน
6. ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในระบบได้โดยไม่จำกัดเวลา
7. ระบบใช้งานง่าย สะดวกต่อการใช้งาน
8. ความเร็วในการแสดงผลของระบบมีความเหมาะสม
9. ระบบ TSU Learning มีเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการเรียนเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้งานของผู้เรียน
10. หากนำระบบนี้ไปใช้งาน คาดว่ามีผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนได้ดีขึ้น

  ความคิดเห็นอื่นๆ  


สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ
Computer  Center, Thaksin University