074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th

โครงการฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง สัญจร ครั้งที่ 2 กับสำนักคอมพิวเตอร์

    วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (เวลา13.30-16.00 น.) ทางฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้จัดโครงการฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง สัญจร ครั้งที่ 2 กับสำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ รองอธิการบดี วิทยาเขตพัทลุง และหัวหน้ากลุ่มภารกิจเข้าร่วม ซึ่งมีอาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย ดร.คณิดา สินใหม รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ รวมถึงบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ให้การต้อนรับ
สืบเนื่องจากฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้จัดโครงการฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง สัญจร ครั้งที่ 1 ไปแล้วนั้น ทั้งนี้เพื่อมารับฟังความต้องการและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานต่างๆ จากสำนักคอมพิวเตอร์ที่มีฝ่ายบริหารวิทยาเขตดูแล ในการนี้ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุงจึงได้จัดโครงการฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง สัญจร ครั้งที่ 2 เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานต่างๆ พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่กำลังดำเนินการและกิจกรรมอื่นๆ ที่จะทำเพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปอย่างยั่งยืน