074-317600 ต่อ 4100 comcenter@tsu.ac.th

ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติในการเข้าสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (รูปแบบออนไลน์)