074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

ศูนย์รวมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (Software Download Center) 

  สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ https://apps.tsu.ac.th/sdc/

 

โปรแกรม Microsoft 365 สำหรับนิสิตและบุคลากร

  สามารถสมัครใช้บริการและดูรายละเอียดการใช้งานได้ที่ http://ms365.tsu.ac.th 

 

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับการศึกษา (AZURE DEV TOOLS FOR TEACHING) 

  บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาของ Microsoft เปิดตัวใช้งาน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แทน Microsoft Imagine X หรือ DreamSpark เดิม ให้บริการ Azure พร้อมทั้งซอฟต์แวร์ของ Microsoft ในราคาประหยัด โดยมีเงื่อนไขหลักในการใช้งานคือ ต้องเป็นนักศึกษาในกลุ่ม STEM เท่านั้น โดยดูรายละเอียดได้ที่  https://cc.tsu.ac.th/menuDetail.php?pid=627

 

โปรแกรม Foxit PDF Editor for Education สำหรับบุคลากร

   เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการจัดสรรลิขสิทธิ์ (License) การใช้งานโปรแกรม Foxit PDF Editor for Education (โปรแกรมจัดการเอกสาร PDF) จาก Thai University Consortium เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเปิดอ่านและแก้ไขเนื้อหาภายในเอกสาร บริหารจัดการเอกสารและงานสารบรรณต่าง ๆ บนเอกสาร PDF ได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://cc.tsu.ac.th/menuDetail.php?pid=6903