074-317600 ต่อ 4100 comcenter@tsu.ac.th

ศูนย์รวมโปรแกรม

 ศูนย์รวมโปรแกรม (Software Download Center) 

  ศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับนิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ที่ https://apps.tsu.ac.th/sdc/Login.jsp