074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th

ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

สำนักคอมพิวเตอร์ นำโดยอาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงานและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการวิพากษ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ร่วมกันประชุมวิพากษ์ ฯโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพและรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธาน และกรรมการผู้ทรงคณวุฒิ วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ ห้อง 18209 อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ วิทยาเขตสงขลา และห้อง IT 201 วิทยาเขตพัทลุง ผ่านระบบประชุมออนไลน์เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล