074-317600 ต่อ 4100 comcenter@tsu.ac.th

โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักเรียน

        วันที่ 30 พ.ค. 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ "การใช้งานโปรแกรมMicrosoft Word, Microsoft PowerPoint และ canva" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง จำนวน 40 คน (รุ่นที่ 1) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมMicrosoft Word, Microsoft PowerPoint และ canva พื้นฐานสำหรับใช้การเรียนการสอนหรืองานอื่นๆได้ โดยมีอาจารย์อาจารี นาโค รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ ซึ่งมีนายญาณวุฒิ สุนทรกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายกฤษฎา คงหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายอัตพล เทพสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นทีมวิทยากร