074-317600 ต่อ 4100 comcenter@tsu.ac.th

ผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ เตรียมความพร้อมในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยทักษิณต่อสาธารณชน ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 – 2562

ผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ในฐานะคณะกรรมการฝ่ายถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ เตรียมความพร้อมในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยทักษิณต่อสาธารณชน และเพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่ผู้สําเร็จการศึกษาอย่างภาคภูมิใจ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 – 2562 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขต สงขลา
ที่ห้องประชุม 18310 ชั้น 3 อาคารตึก 18 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต สงขลา และผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับวิทยาเขตพัทลุง