074-317600 ต่อ 4100 comcenter@tsu.ac.th

ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง "สัญจร"

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 อาจารย์อาจารี นาโค รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับฝ่ายบริหารวิทยาเขต พัทลุง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง กับโครงการฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง "สัญจร"โดยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังปัญหาด้านต่างๆ เพื่อนำมาหาแนวทางให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น