074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th

บริการข้อมูล

แผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ แผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน แผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 61-70 แผนยุทธศาสตร์ด้านการเงินงบประมาณ ปี 57-61 การประกันคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2565 คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี การจัดการความรู้ การจัดการพลังงาน ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2565 การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.2562 ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ แผนพัฒนาระบบสารสนเทศปีงบประมาณ 2563 ITA สำนักคอมพิวเตอร์ PDPA คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล