074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th

ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม

ปรัชญา : สั่งสมความรู้ มุ่งสู่ปัญญา พัฒนาสังคม ด้วยคุณธรรม
 
วิสัยทัศน์ :    เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนำมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นองค์กรสารสนเทศที่ทันสมัย (เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศในการบริหารจัดการและเพื่อการตัดสินใจ ภายในปี พ.ศ.2570)
 
พันธกิจ :
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
2. ให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม
3. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัย ทักษิณ และให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์เพื่อการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และการบริหารงาน ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ

 
ค่านิยม : สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดค่านิยมขององค์กรไว้เป็น "iSmart" เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
i =  Innovation คือ นวัตกรรมด้าน IT
S =  Service Mind คือ มีจิตใจพร้อมในการให้บริการ
m = Mastery คือ มีความเป็นมืออาชีพ
a =  Accountability คือ มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
r =  Relationship คือ มีน้ำใจ เปิดกว้างเป็นพี่เป็นน้อง
t =  Teamwork คือ มีการทำงานเป็นทีม ร่วมมือร่วมใจทำงานอย่างเต็มที่