074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th

ติดต่อเรา

วิทยาเขตสงขลา


ดู สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
 
เว็บไซต์ : http://cc.tsu.ac.th อีเมล์ : ccstaff@tsu.ac.th
 
โทรศัพท์ : 074-317600 โทรสาร : 074-317699
 
    เบอร์โทรศัพท์ภายใน :
      สำนักงานเลขานุการ 4100 ,4101 ,4102 ,4111 ,4112 ,4555 
      ฝ่ายบริการและฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 4400, 4401, 4402, 4403, 4404,4408
      ฝ่ายงานพัฒนาระบบเครือข่าย 4200 ,4201 ,4202 ,4203 ,4204 ,4205 
      ฝ่ายงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 4300 ,4301 ,4302 ,4303 ,4304 ,4305 ,4308 ,4309 ,4311

วิทยาเขตพัทลุง


ดู สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 

    สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

      อาคารวิทยบริการ  เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว 
      อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง 93210

      โทรศัพท์ 074609600  ต่อ หมายเลขภายใน#
      กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป 1110 1111  1112
      กลุ่มภาคกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  1120 1121  1122
      กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย  1131 1132 1133 1134

      โทรสาร 074609699