074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th

อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง
อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
นายศุภโชค ชินพงศ์
นายศุภโชค ชินพงศ์
หัวหน้าสำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์
นางสาวจันทร์จิรา รัตนอุบล
นางสาวจันทร์จิรา รัตนอุบล
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป สงขลา)
 นางเจนจิรา วิศพันธ์
นางเจนจิรา วิศพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป พัทลุง)
นางสาวพรรณทิภา รัตนวงศา
นางสาวพรรณทิภา รัตนวงศา
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางสาวบุญชญา จารุพันธ์
นางสาวบุญชญา จารุพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางสาวเยาวภา หนูทอง
นางสาวเยาวภา หนูทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นายนิวัตต์ เรืองณรงค์
นายนิวัตต์ เรืองณรงค์
นักวิชาการพัสดุ
นายสุชีพ เพชรวงษ์
นายสุชีพ เพชรวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน ระดับชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สงขลา)
นายกฤตภ์ แต้ศิริสุข
นายกฤตภ์ แต้ศิริสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
(หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ สงขลา)
นายญาณวุฒิ สุนทรกิจ
นายญาณวุฒิ สุนทรกิจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย พัทลุง)
นายอัตพล เทพสง
นายอัตพล เทพสง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ พัทลุง)
 นายอนุชา ชีช้าง
นายอนุชา ชีช้าง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(หัวหน้างานระบบเครือข่าย พัทลุง)
นายธนวัฒน์ ปัญญาวรรณศิริ
นายธนวัฒน์ ปัญญาวรรณศิริ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวนิภาพร ไฝขาว
นางสาวนิภาพร ไฝขาว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวธัญรัศม์  โกมลเจริญศรี
นางสาวธัญรัศม์ โกมลเจริญศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายพลชัย บินหมูด
นายพลชัย บินหมูด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางกุณภัสร แต้ศิริสุข
นางกุณภัสร แต้ศิริสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
นายคิสตอน ปาทาน
นายคิสตอน ปาทาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 นายราเชนทร์ ชูเสือหึง
นายราเชนทร์ ชูเสือหึง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวภูริชญา คงศรีแก้ว
นางสาวภูริชญา คงศรีแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายออมทรัพย์ ศรีทวี
นายออมทรัพย์ ศรีทวี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายภูริพล สุวลักษณ์
นายภูริพล สุวลักษณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายอารัล จันทร์เลื่อน
นายอารัล จันทร์เลื่อน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายปิยวัฒน์ ล่ำวัฒนพร
นายปิยวัฒน์ ล่ำวัฒนพร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 นายวุฒิพร เรืองเนียม
นายวุฒิพร เรืองเนียม
นักวิชาการ
นายเสริมศักดิ์ รัตนอุบล
นายเสริมศักดิ์ รัตนอุบล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายภัทราวุธ รักปลอด
นายภัทราวุธ รักปลอด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายสหภูมิ  สุจิโต
นายสหภูมิ สุจิโต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวพิชญา จินดามณี
นางสาวพิชญา จินดามณี
นักวิชาการ
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สงขลา)
นายกฤษฎา คงหนู
นายกฤษฎา คงหนู
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน พัทลุง)
นายสุวรรณ โชติการ
นายสุวรรณ โชติการ
นักวิชาการ ระดับชำนาญการ
นายอนุชา วิปุลากร
นายอนุชา วิปุลากร
นักวิชาการ
ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ หนูรินทร์
ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ หนูรินทร์
นักวิชาการ
นายธีรศักดิ์ สุวรรณวงศ์
นายธีรศักดิ์ สุวรรณวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายสุชัย เตียวลีสกุลวัฒนา
นายสุชัย เตียวลีสกุลวัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นายภาณุพงศ์ แก้วเกื้อ
นายภาณุพงศ์ แก้วเกื้อ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวอนงค์ แก้วคีรีวรรณ
นางสาวอนงค์ แก้วคีรีวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
 นายวิเชียร ขุนเพชร
นายวิเชียร ขุนเพชร
นักวิชาการ
นายวรวุฒิ อินทร์ทองแก้ว
นายวรวุฒิ อินทร์ทองแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายไชยอุดร ษรเดช
นายไชยอุดร ษรเดช
ผู้ปฏิบัติงานช่าง