074-317600 ต่อ 4100 comcenter@tsu.ac.th

แจ้งการปรับลดพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ของบริการ Google Workspace for Education


ตามที่บริการ Google Workspace for Education ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ ( Free Cloud Storage) จากเดิมไม่จำกัดพื้นที่การใช้งาน เปลี่ยนเป็นจำกัดพื้นที่ใช้งานทุกสถานศึกษา โดยภายในเดือนกรกฎาคม 2565 จะลดพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์รวมทั้งองค์กร (Pool storage) ให้เหลือเพียง 100 TB ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้โปรแกรม Google Drive, Gmail, Google Photos ภายใต้บัญชี @tsu.ac.th เพื่อป้องกันผลกระทบจากการใช้งาน มหาวิทยาลัย มีแนวทางดังนี้

     1. จำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของนิสิตให้เหลือบัญชีละ 5 GB

     2. จำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของอาจารย์และบุคลากรให้เหลือบัญชีละ 10 GB

เพื่อเป็นการลดผลกระทบในการใช้งานของท่านดำเนินการปรับลดพื้นที่ โดยสำรองข้อมูลที่ไม่จำเป็นไว้ยังแหล่งจัดเก็บอื่น ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 หากเกินกำหนด บัญชีดังกล่าวจะถูกยุติการใช้งานพื้นที่ Google Drive ชั่วคราว (Disable)