074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th

โครงการ ICT สัญจร ประจำปี 2566

    วันที่ 19 เมษายน 2566 (13.30-15.00 น.) อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยนายศุภโชค ชินพงศ์ หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้ากลุ่มภารกิจฯ (พัทลุง) เข้าร่วมโครงการ " ICT สัญจร " ประจำปี 2566 ของสำนักคอมพิวเตอร์ กับคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และตัวแทนนิสิตของคณะเข้าร่วม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำแลกเปลี่ยนการใช้งานระบบสารสนเทศในรูปแบบต่างๆและรวบรวมปัญหาเพื่อนำมาปรับปรุงให้มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด