074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th

สอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์

  สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัฒนาการสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อผ่านเกณฑ์ข้อบังคับ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบและระบบการทดสอบแบบออนไลน์ แบ่งเป็นประเภทการสำหรับนิสิต และบุคลากร ดังนี้

     1. ระบบสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ (CST)

     2. ระบบสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ (ICTTEST)