074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ (2566-2570

ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ (2566-2570) เพื่อรองรับนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยนำไปทบทวนแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์และจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ (TOR) ประจำปีต่อไป โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ในการปฏิบัติงานของตนเอง ณ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่