074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชญา จินดามณี ในโอกาสที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากส่วนงานให้เป็น บุคลากรตัวอย่าง ประจำปีการศึกษา 2565 ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชญา จินดามณี

ตำแหน่ง นักวิชาการ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ) สำนักคอมพิวเตอร์

ในโอกาสที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากส่วนงานให้เป็น "บุคลากรตัวอย่าง" ประจำปีการศึกษา 2565 ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ