074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th

โครงการฝึกอบรม


พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ

และให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพันธกิจหลักของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 


สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สามารถดูรายละเอียดได้ที่
 
http://digital.tsu.ac.th/training/