074-317600 ต่อ 4100 comcenter@tsu.ac.th

บริการข้อมูลและอบรม

 


บริการข้อมูลและอบรม

  พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ และให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพันธกิจหลักของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

สนใจเข้าดูโครงการอบรมต่างๆได้ที่ : http://training.tsu.ac.th/dev/project/