074-317600 ต่อ 4100 comcenter@tsu.ac.th

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง ซึ่งมีวัตถุประสงค์"เพื่อพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับบุคลากรและนักเรียน" โดยมีอาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ นางสาวกาญจนา เดชสม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง พร้อมด้วยบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วม