074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร การสร้าง e book ด้วย canva

Last update: 2023-02-02 10:16:03
        วันที่ 24 มกราคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร " การสร้าง e book ด้วย canva" ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จำนวน 40 คน ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง 2 หน่วยงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมสามารถใช้โประแกรม canva สร้างสื่อในรูปแบบ e book ได้อย่างถูกต้อง
โอกาสนี้ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ สุดาบุตร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงได้กล่าวความเป็นมาของโครงการฯและอาจารย์อาจารี นาโค รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กล่าวเปิดโครงการ โดยมีนายกฤษฎา คงหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน) เป็นวิทยากร นายอัตพล เทพสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์และนายวิเชียร ขุนเพชร นักวิชาการ เป็นผู้ช่วยวิทยากร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร การสร้าง e book ด้วย canva