074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบสมองกลฝังตัวผ่านแอพพลิเคชั่น

        วันที่ 28-29 มกราคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขพัทลุง จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร " การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบสมองกลฝังตัวผ่านแอพพลิเคชั่น" ให้กับนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง จำนวน 25 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการเขียนโปรแกรมควบคุมสั่งการผ่านแอพพลิเคชั่นเบื้องต้นและสามารถพัฒนาต่อยอดได้

        โอกาสนี้นายกฤษฎา คงหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน)กล่าวเปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรหลังจากจบโครงการ โดยมี อาจารย์ กฤษณ์ ทองขุนดำ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร