074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 42

Last update: 2023-02-13 09:56:34
มหาวิทยาลัยทักษิณ เจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 42 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการศึกษาที่ยั่งยืน ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต”เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลระหว่างกัน
    วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 42 (Workshop on UniNet Network and Computer Application 42nd) (WUNCA 42nd) ในระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อเป็นเวทีให้มหาวิทยาลัย สถาบันที่เป็นสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ในการดูแลระบบ และบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) หรือผู้แทน, การจัดบูธแสดงผลงานความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ, การนำเสนอผลงานด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ, การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่ยั่งยืน และการจัด workshop กว่า 15 หัวข้อ ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยมีศาสตราจารย์ ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน และมีนายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิจัยเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 42