074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนด้วย Adobe Captivate

Last update: 2023-02-20 10:54:59
    ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร " การผลิตสื่อการสอนด้วย Adobe Captivate" ให้กับนักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จำนวน 41 คน ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง 2 หน่วยงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมสามารถออกแบบและสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Captivate ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
    โอกาสนี้(17/02/66) อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ได้ให้เกียรติกล่าวตอนรับและเปิดโครงการอบรม พร้อมด้วยมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการอบรม (18/02/66) ซึ่งมีนายกฤษฎา คงหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน) เป็นวิทยากร นายอัตพล เทพสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์และนายวรวุฒิ อินทร์ทองแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนด้วย Adobe Captivate