074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th
test
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชญา จินดามณี ในโอกาสที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากส่วนงานให้เป็น บุคลากรตัวอย่าง ประจำปีการศึกษา 2565 ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 42
แจ้งปิดให้บริการระบบสารสนเทศและระบบอินเทอร์เน็ต ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ย. 2565 เวลา 17.00-19.00 น.
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
สำนักคอมพิวเตอร์เปิดรอบการสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก 1 วัน รอบสอบวันศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น.
กำหนดการสมัครสอบสำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 รอบสอบวันพุธที่ 24 ส.ค. 2565
ปฏิทินการสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตประจำปีการศึกษา 2565
แจ้งการปรับลดพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ของบริการ Google Workspace for Education
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
ประกาศ...ขอให้ผู้ใช้งาน Google Chrome โปรดอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าใช้งาน TSU MOOC รูปแบบใหม่