074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th
แนะนำการใช้งานสารสนเทศให้กับนิสิตใหม่ 2566 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โครงการฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง สัญจร ครั้งที่ 2 กับสำนักคอมพิวเตอร์
โครงการ ค่ายอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ (2566-2570
โครงการ ICT สัญจร ประจำปี 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้งาน Microsoft 365
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้งาน Microsoft Word ในการจัดรูปแบบเอกสาร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนด้วย Adobe Captivate
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 42
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบสมองกลฝังตัวผ่านแอพพลิเคชั่น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร การสร้าง e book ด้วย canva
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งาน Google Application
อบรมการใช้งานระบบการจัดการเว็บไซต์ คณะ/ส่วนงานมหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU CMS)
ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างสรรค์งานออกแบบให้โดนใจด้วย CANVA for Education” และเทคนิคการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ
มหาวิทยาลัยทักษิณรับมอบเป็นเจ้าภาพจัดงาน WUNCA42 ในเดือนมกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โครงการสัมมนา ระบบ Data Center และ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 กับการบริการการศึกษาไทย ช่วงเช้า ณ ห้องไอที สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา และออนไลน์กับ วิทยาเขต พัทลุง
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง "สัญจร"
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ เตรียมความพร้อมในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยทักษิณต่อสาธารณชน ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 – 2562
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา
โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักเรียน
ประชุมฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 " พัทลุงเกมส์" และการจัดการแข่งขันอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "เสกักเกมส์"